gutaigroup:

Kazuo Shiraga, Shoukou, 1989

gutaigroup:

Kazuo Shiraga, Shoukou, 1989

(via lipstick-mata)

2 months ago
4,940 notes