gutaigroup:

Kazuo Shiraga, Shoukou, 1989

gutaigroup:

Kazuo Shiraga, Shoukou, 1989

(via lipstick-mata)

1 month ago
4,929 notes